وظایف سازمان

  • مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی مسافر .
  • مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار شهری از قبیل : شناسائی ، ساماندهی و نظارت بر سامانه های حمل و نقل بار ، صدور بار برگ واعمال ضوابط ایمنی و حفاظت بویژه بری بار های خطرناک .
  • مدیریت ساخت ، توسعه ، بهره برداری و نگهداری پایانه های مسافر شهری و پایانه ها و مراکز عمده بار انداز
  •  مدیریت ساخت ، توسعه و نگهداری پایانه های مسافر برون شهری .
  • جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با حمل و نقل عمومی مسافر و بار و پایش مستمر  آن .
  • مدیریت ایجاد، توسعه ، نگهداشت و بهسازی زیرساخت های مورد نیاز و مرتبط با حمل و نقل عمومی مسافر وبار و تأسیسات و تجهیزات مرتبط با آن از قبیل خطوط حمل و نقل عمومی مسافر ، ناوگان بار و مسافر و ایستگاه ها ، علائم و تجهیزات  ایمنی و سامانه های هوشمند حمل و نقل عمومی مسافر و بار .
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
منبع سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۲۴