ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت فرم اطلاع رسانی خدمت
۱ صدور مجوز شرکت های حمل و نقل بار و مسافر )صدور مجوز فعالیت ب 13052648102 دریافت فایل
۲ صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل و نقل بار و مسافر 13052648103 دریافت فایل
۳ نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری 13052648105 دریافت فایل
۴ خدمات مصوب سازمان 0 دریافت فایل
۵ صدور مجوز فعالیت مالک خودرو )صدور پروانه بهره برداری ناوگان 13052648106 دریافت فایل
۶ صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل و نقل بار و مسافر در 13052648106 دریافت فایل
۷ انتقال پروانه بهره برداری ناوگان حمل و نقل بار و مسافر در شه 13052648107 دریافت فایل
۸ تامین و نگهداری زیرساخت حمل و نقل عمومی شهری 13052648100 دریافت فایل
۹ صدور مجوز شرکت های حمل و نقل بار و مسافر )صدور پروانه فعالیت 13052648102 دریافت فایل
۱۰ صدور معرفینامه رانندگان اتوبوس شهری به ادارات و سازمانهای دو 13032648108 دریافت فایل